پلیس پاکستان زن و مرد عاشق را برهنه در خیابان گرداند

مقام های پاکستان تعدادی افسر پلیس را که یک زن و مرد را در ملاء عام برهنه گردانده بودند، از کار برکنار کرده‌اند.

به گفته شاهدان عینی، پلیس یکی از شهرهای ایالت جنوبی سند این زن و مرد را لخت از خانه مرد بیرون کشیدند و به عنوان تنبیه آنها را وادار کردند که تا پاسگاه پلیس راه بروند.

این زن و مرد با هم ازدواج نکرده اند و گفته می‌شود که می‌خواستند با هم ارتباط جنسی داشته باشند.

یکی از افسران پلیس و چند نفر از اهالی محل، از این اقدام افسران پلیس فیلم گرفته‌اند.