حمله به ساختمان صلیب سرخ در لیبی

افراد مسلح ناشناس به اقامتگاه کمیته بین المللی صلیب سرخ در شهر مصراته در لیبی حمله کرده اند.

صلیب سرخ اعلام کرد مهاجمان با استفاده نارنجک و راکت این ساختمان را هدف آتشباری قرار دادند و به آن آسیب وارد کردند.

هیچ کدام از هفت کارمند صلیب سرخ که در هنگام حمله در داخل ساختمان بودند آسیب ندیده اند ولی همگی این افراد به خاطر مسائل امنیتی به طرابلس، پایتخت لیبی منتقل شده اند.

این پنجمین حمله به صلیب سرخ در لیبی در سه ماه گذشته است.