بازداشت گسترده مهاجران غیرقانونی در یونان

پلیس یونان ۵۰۰۰ هزار مظنون به مهاجرت غیرقانونی به این کشور را بازداشت کرده است.

عملیات پلیس یونان به خاطر نگرانی از هجوم مهاجران غیرقانونی از سوریه صورت گرفته است.

بیشتر از ۸۰ درصد مهاجرانی غیرقانونی از طریق یونان وارد اتحادیه اروپا می شوند و سیاستمداران یونانی از دولت این کشور خواسته اند شدت عمل بیشتری برای مبارزه با این مشکل به خرج دهد.

دولت یونان همزمان با شدت گرفتن ناآرامی ها در سوریه، برای مقابله با ورود غیرقانونی پناهنجویان به این کشور، تدابیر امنیتی را در مرز ترکیه افزایش داده است.

پلیس گفته است بازداشت شدگانی که فاقد مدارک قانونی برای حضور در این کشور باشند، اخراج می شوند.