بازگشايی مجلس کنيا

ساختمان جدید مجلس کنیا بازگشوده شد. ساخت این مجلس به دلیل هزینه هنگفت آن با انتقادات زیادی روبرو بود.

در حالی که مردم کنیا بر کمکهای غذایی خارجی اتکا دارند، گفته می شود قیمت هر کرسی این مجلس حدود سه هزار دلار هزینه داشته است.

مقامهای کنیا می گویند بازسازی ۱۲ میلیون دلاری این ساختمان، مجلس این کشور را به عصر دیجیتال ارتقا داده است.

نمایندگان مجلس کنیا جز مقامهای آفریقایی هستند که از بیشترین درآمد برخوردارند و به همین دلیل هدف انتقادات زیادی قرار گرفته اند.