شورای انتقالی لیبی قدرت را رسما به کنگره ملی تحویل داد

در مراسمی نمادین، شورای انتقالی لیبی، رسما قدرت را به کنگره ملی این کشور که برگزیده آرای مردم لیبی است، تحویل داد.

مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورای انتقالی در این مراسم مدارک و نمادهایی از قدرت را به مسن ترین عضو کنگره ملی لیبی تحویل داد.

شورای انتقالی لیبی که از اواخر سال گذشته و پس از سقوط سرهنگ معمر قذافی، دیکتاتور سابق این کشور، امور را در لیبی بر عهده گرفته بود، با تحویل آن به کنگره رسما به کار خود پایان داد و منحل شد.

بدین ترتیب، این انتقال قدرت به عنوان نخستین انتقال صلح آمیز قدرت در تاریخ لیبی ثبت خواهد شد.

آقای عبدالجلیل در این مراسم به ناتوانی های شورای انتقالی در برقراری امنیت در لیبی پس از قذافی، اعتراف کرد اما همچنین گفت که شورای انتقالی اقدامات بسیار ارزشمندی را در یکسال گذشته انجام داده است.

با این وجود، هنوز در بخش های از لیبی نزاع و درگیری میان قبایل و گروه ها در جریان است و وجود اسلحه در دست بسیاری از افراد غیر نظامی و گروه های کوچک، برقراری امنیت در این کشور آفریقایی را به عنوان معضل نخست دولت مرکزی مطرح کرده است.