ژاپن به رئیس جمهوری کره جنوبی هشدار داد

دولت ژاپن به لی میونگ باک، رئیس جمهوری کره جنوبی، هشدار داده است از جزایر مورد مناقشه دو کشور دیدار نکند زیرا چنین دیداری به روابط دوجانبه آسیب جدی خواهد رساند.

مقامات کره جنوبی گفته بودند که ممکن است آقای لی روز جمعه از جزایر واقع بین دو کشور، که کره ای ها آنها را "داکدو" و ژاپنی ها "تاکیشیما" می خوانند، دیدن کند.

در حال حاضر، کره جنوبی این جزایر را اداره می کند اما ژاپن حاکمیت آن کشور بر این جزایر را نپذیرفته و متقابلا، مدعی مالکیت آنهاست.

تا کنون هیچیک از رئیسان جمهوری کره جنوبی به این جزایر سفر نکرده است.