حذف دو کشتی گیر مصری به خاطر دیر رسیدن

دو کشتی گیر مصری به خاطر دیر رسیدن به مسابقه حذفی روز یکشنبه از دور رقابتهای المپیک حذف شدند.

عبدو عمر عبدو احمد و صالح عماره قرار بود در کشتی آزاد وزن ۶۶ و ۹۶ کیاوگرم رقابت کنند.

رقابتهای کشتی هر روزه از ساعت یک بعد از ظهر به وقت محلی آغاز شده اند، اما امروز برای به خاطر برگزاری مراسم اختتامیه، این رقابتها به ساعت ۸:۳۰ صبح تغییر زمان یافتند و این کشتی گیریان مصری با نیم ساعت تاخیر به محل رقابتها رسیدند.

یک سخنگوی تیم مصر گفت: " ما میدانیم این ماجرا تقصیر ما بوده و در حال بررسی هستیم."