مخالفت ایران با تعلیق عضویت سوریه در سازمان همکاری اسلامی

در آستانه برگزاری اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (سازمان کنفرانس اسلامی سابق) در جده، وزیر خارجه ایران از مخالفت جمهوری اسلامی با تعلیق عضویت سوریه در این سازمان خبر داده است.

پیشتر، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی گفته بود که سوریه در نشست سران شرکت نخواهد داشت و وزیران خارجه کشورهای عضو روز دوشنبه در مورد پیشنهاد لغو عضویت سوریه گفتگو خواهند کرد.

آقای صالحی گفته است که ایران با تعلیق عضویت هر کشوری در این سازمان مخالفت می کند زیرا "تعلیق عضویت به این معنا نیست که شما در حال حرکت به جلو برای حل مساله هستید بلکه به معنای پاک کردن صورت مساله است."

در عین حال، برخی رسانه های خبری گفته اند که وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در جلسه روز دوشنبه موضوع تعلیق عضویت سوریه از این سازمان را به منظور درج در پیش نویس قطعنامه اجلاس سران تصویب کرده اند اما این خبر هنوز از سوی منابع رسمی تایید نشده است.

به گفته ناظران، اگرچه تعلیق عضویت سوریه از سازمان همکاری اسلامی بر توانایی عملی حکومت آن کشور در مقابله نظامی با مخالفان تاثیر مستقیم نخواهد داشت، اما نشانه انزوای بیشتر آن در جامعه جهانی است.