نوبل شیمی و ماشین‌های کوچکتر از تار مو
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نوبل شیمی و ماشین‌های کوچکتر از تار مو

کوچکترین ماشین های جهان که هزار بار کوچکتر از تار مو هستند می توانند انقلابی در علم پزشکی ایجاد کنند. این از دلایلی است که آکادمی نوبل جایزه شیمی امسال را به سه دانشمندی می دهد که توانسته اند مولکولهایی بسازند که قادر به حرکت کنترل شده هستند.

دیوید شوکمن گزارش می دهد.