چه چیزی، 'بال' سفیدبالک‌ها را به تهران باز کرده؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چه چیزی، 'بال' سفیدبالک‌ها را به تهران باز کرده؟

سه سال است که در تهران با فرارسیدن فصل گرما حشرات سفید ریزی که به مگس یا پشه سفید معروف هستند زیاد می‌شوند. توده‌ این حشرات عابران را آزار می‌دهد. امسال به قدری جمعیت این حشرات زیاد شده است که با خنک شدن هوا هم کاهش محسوسی در جمعیتشان دیده نمی‌شود. شهریار صیامی درباره این حشرات که سفیدبالک یا عسلک پنبه هم نامیده می شوند گزارش می‌دهد.