نشست محیط زیست خاورمیانه در دانشگاه سواز لندن
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نشست محیط زیست خاورمیانه در دانشگاه سواز لندن

وضعیت زیست محیطی خاورمیانه موضوع یک کنفرانس در مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی لندن یا سواز بود. خشکسالی، گرما، سیل، انرژی های پاک، آلودگی هوا و مدیریت آب از جمله موضوعاتی بودند که محققان یافته هایشان را به حاضران ارائه کردند.

سیاوش اردلان از این کنفرانس گزارش می دخد.