ماجرای سگی که واقواقش ترجمه میشود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ماجرای سگی که واق‌واقش ترجمه می‌شود

آکانه سگی است که صاحب زیست‌شناسش قلاده خاصی برای او ساخته تا بتواند واق‌واقهای او را ترجمه کند. جوجی صاحب او با توجه به رنگ قلاده می‌تواند بفهمد که آکانه در چه زمانی عصبی یا خوشحال است.

گزارش نیما اکبرپور را از توکیو ببینید.