گزارش دو نهاد حفاظت از حیات وحش درخصوص وضعیت جانوران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارش دو نهاد حفاظت از حیات وحش درخصوص وضعیت جانوران

تحقیقات دو نهاد حفاظت از حیات وحش نشان میدهد فعالیتهای انسانها باعث شده در چهار دهه گذشته، حدود ۶۰ درصد مهره داران از بین بروند. فعالیتهایی مثل شکار برای غذا، افزایش جمعیت و آلودگی محیط زیست. ربکا مورل نگاهی کرده به گزارش صندوق جهانی حیات وحش و انجمن جانورشناسی لندن.