رابطه بین کشیدن سیگار و آسیب ژنتیکی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رابطه بین کشیدن سیگار و آسیب ژنتیکی

مصرف یک پاکت سیگار درروز به طور میانگین ۱۵۰ جهش ژنتیکی در سلولهای ریه در سال ایجاد می کند. دانشمندان موفق شده اند میزان آسیب ژنتیکی را که کشیدن سیگار ایجاد می کند، اندازه گیری کنند. آنها دریافته اند بین کشیدن سیگار و جهشهای ژنتیکی در سلولهای سرطانی رابطه مستقیم وجود دارد.

فرگوس والش گزارش می دهد.