تلویزیون های قدیمی در بریتانیا از کجا سر در می آورند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلویزیون های قدیمی در بریتانیا از کجا سر در می آورند؟

این روزها داشتن تلویزیون در خانه ها به امری عادی تبدیل شده و هر از گاهی مدل تلویزیون خانه هم عوض می شود. اما سرنوشت تلویزیونی ها قدیمی چه می شود؟ در بریتانیا بیشتر این تلویزیون ها بازیافت می شوند و قطعات بسیاری از آنها دوباره استفاده می شود. گزارشی از بازیافت این تلویزیونها ببینیم.