با آلودگی هوا چه باید کرد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

با آلودگی هوا چه باید کرد؟

هر وقت آلودگی هوای شهرها شدت می گیرد بحث اینکه چه باید بکنیم و نکنیم، چه باید بخوریم یا نخوریم و چگونه خود را محافظت کنیم شدت پیدا می کند. به چند توصیه پزشکی در این باره توجه کنید.