هشدار دانشمندان دربراه خطر زباله های فضایی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشدار دانشمندان در باره خطر زباله‌های فضایی

تنها در زمین نیست که زباله ها روی هم انباشته می شوند. در فضا هم آشغال های زیادی معلق هستند. دانشمندان در مورد افزایش این زباله های فضایی و مختل شدن ماموریت های فضایی آینده به خاطر آنها هشدار داده اند.

ربکا مورل گزارش می دهد.