انجمن ورزشهای اَبَر انسانی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انجمن ورزشهای اَبَر انسانی

انجمن ورزشهای اَبَر انسانی انجمنی است در ژاپن. گروهی از عشاق فناوری و ورزش گرد هم آمده اند و طرحی نو درانداخته اند تا با استفاده از آخرین فناوریهای روز، ورزشهایی نو ابداع کنند.

نیما اکبرپور در سفرش به توکیو با آنها وارد رقابت شده است. این گزارش را ببینید.