افزایش امیدها برای مهار ابولا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش امیدها برای مهار ابولا

یک واکسن که در گینه، از کشورهای غرب آفریقا آزمایش شده، موفقیت چشمگیری داشته. گینه از کشورهایی است که این ویروس مرگبار قربانیان زیادی گرفته است.

اندی بیت گزارش می دهد.