سزامی؛ پروژه‌ای علمی  برای باز کردن درهای همکاری در خاورمیانه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سزامی؛ پروژه‌ای علمی برای باز کردن درهای همکاری در خاورمیانه

پادشاه اردن امروز، آزمایشگاه علمی جدیدی را راه اندازی می کند که به امید همکاری تحقیقاتی مشترک در خاورمیانه ساخته شده است. تاسیس و راه اندازی این پروژه که سزامی نام گرفته بارها با موانع جدی روبرو شده بود. ایران هم یکی از کشورهای پایه گذار این پروژه است. شهریار صیامی گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط