تاثیر مواد شیمیایی بر جمعیت زنبورهای عسل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاثیر مواد شیمیایی بر جمعیت زنبورهای عسل

تحقیقات جدید درباره تاثیر مواد دفع آفات نباتی بر زنبورهای عسل نتایج نگران کننده‌ای داشته. پژوهشگران در بریتانیا، آلمان و مجارستان می‌گویند این مواد بر جمعیت زنبورهای عسل آسیب زده. این مواد چند سالی است که در اتحادیه اروپا ممنوع شده‌اند ولی شرکتهای تولید کننده آنها می‌گویند این مواد تاثیر سوء نداشته و باید رفع ممنوعیت شوند. گزارش ربکا مورل را ببینیم:

موضوعات مرتبط