پیشرفت دانشمندان برای مهار بیماری های ژنتیکی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیشرفت دانشمندان برای مهار بیماری های ژنتیکی

برای هزاران خانواده که با احتمال انتقال بیماری های ژنتیکی به فرزندانشان رو به رو هستند امید تازه ای پیدا شده. دانشمندان برای اولین بار موفق شده اند یک ژن معیوب را در یک جنین انسان ترمیم یا اصلاح کنند. منتقدان اما هشدار می دهند که والدین، در آینده ممکن است بخواهند با استفاده از این روش، کودکانی با خصوصیات مورد نظر خود داشته باشند.

فرگوس والش خبرنگار امور پزشکی بی بی سی |گزارش می دهد

موضوعات مرتبط