People watch a total solar eclipse
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پخش زنده: کسوف آمریکا را تماشا کنید

با آغاز کسوف در آمریکا مردم این کشور بعد از ۹۹ سال شاهد خورشیدگرفتگی کامل هستند.

ماه بین زمین و خورشید قرار می‌گیرد و سایه آن روی خاک آمریکا از کرانه‌های اقیانوس آرام تا اطلس حرکت می‌کند.

سایه ماه در مسیری ۱۱۳ کیلومتری خود تاریکی مطلق را جایگزین نور روز می‌کند، اما در مناطقی هم این کسوف به صورت ناقص قابل مشاهده است.

موضوعات مرتبط