تشخیص دمانس یا زوال عقل با یک بازی کامپیوتری
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تشخیص دمانس یا زوال عقل با یک بازی کامپیوتری

یک بازی ویدیویی جدید امید به تشخیص و درمان زودهنگام دمانس یا زوال عقل را افزایش داده. با کمک این نرم افزار می توان قدرت جهت یابی را آزمود. جهت یابی یکی از اولین مهارت هایی است که بر اثر دمانس افول می کند. جیمز گَلِهِر گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط