کاوشگر ناسا، برای سفر به جو سوزان خورشید آماده می‌شود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کاوشگر خورشیدی ناسا در آستانه آغاز ماموریت

پارکر، کاوشگر خورشیدی ناسا، آرام آرام برای سفر به سمت جو سوزان خورشید، آماده می شود. ماموریتی که دهه ها برای آن برنامه ریزی شده و فناوری های مختلفی در آن به کار گرفته شده‌است. این کاوشگر که قرار است تابستان به فضا پرتاب شود قصد دارد توفان های خورشیدی و همینطور جو سوزان خورشید یا تاج خورشیدی را بررسی کند. مهدی بیگی گزارش می دهد.