نکاتی که باید به کودک بیاموزیم تا هرگز مورد آزار جنسی قرار نگیرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نکاتی که باید به کودک بیاموزیم تا هرگز مورد آزار جنسی قرار نگیرد

(بی بی سی فارسی از ۳ اکتبر بخشی از پوشش خود را به آموزش نکاتی اختصاص داده که می تواند زندگی یک کودک و یک خانواده را زیر و رو کند. برنامه شصت دقیقه به موضوع آزار جنسی کودک توسط بستگان نزدیک می پردازد و برنامه ۳۷ درجه، به پیشگیری از آزار جنسی کودکان.)

آزار جنسی کودکان، کابوس هر پدر و مادریست، اما این آزار قطعا قابل پیشگیری است. اگر پدر و مادر از کودکی نکاتی مهم را به فرزندشان آموزش دهند، می توانند کاملا جلوی وقوع چنین اتفاقی را بگیرند.

نازنین معتمدی در این گزارش به این موارد که به قانون لباس زیر معروف هستند، می پردازد:

موضوعات مرتبط