دانشمندان: چیزی به تولید گوشت غیر حیوانی نمانده
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دانشمندان: چیزی به تولید گوشت غیر حیوانی نمانده

دانشمندان مدتی است که مشغول تولید گوشت هستند بدون اینکه نیاز به کشتن حیوانی باشد. آنها به جای گرفتن جان این حیوانات سلول های آنها را می گیرند و کشت می دهند. حالا دانشمندان در کالیفرنیا معتقدند که دارند به هدفشان نزدیک می شوند.

جیمز کوک گزارش می دهد

موضوعات مرتبط