دلفین‌ها باهوش‌تر از تصورند: کار تیمی می‌کنند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دلفین‌ها باهوش‌تر از تصورند: کار تیمی می‌کنند

پژوهشگران در فلوریدای آمریکا، به کشف تازه ای درباره هوشمندی دلفین‌ها رسیدند. تحقیق یک ساله آنها روی دو دلفین نشان داد دلفین‌ها، می توانند به صورت تیمی عمل کنند و کارهایشان را با هم هماهنگ کنند.

گیل مک لیلان گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط