اختراع دستگاهی برای دیدن سه بعدی مولکولهای بدن
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دستگاهی برای دیدن سه بعدی مولکول‌های بدن

محققان و پزشکان، همیشه دنبال پیدا کردن راهی و ابزارهای جدید برای مبارزه با بیماری‌هایی مانند سرطان هستند. همیشه هم تکنولوژی بوده که در این راه به کمک محققان آمده است. یکی از جدیدترین این شیوه‌ها، اخیرا در دانشگاه کمبریج بریتانیا آزمایش شده است.

ریچارد وسکات گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط