پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پایان ماموریت فضاپیمای اندور

سفینه فضایی اندور پس از آخرین ماموریتش، راهی کره زمین است. این سفینه از ایستگاه بین المللی فضایی جدا شده و دو روز دیگر به زمین می رسد. قرار است سفینه اندور در موزه ای در کالیفرنیا نگهداری شود.

فرزاد کاظم زاده گزارش می‌دهد