پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

توصیه سه ساعت حرکت بدنی برای کودکان زیر پنج سال

۳ ساعت تحرک بدنی برای زیر پنج ساله‌ها لازم است. این تازه ترین توصیه مسوولان بهداشتی بریتانیاست به پدر و مادران. به گفته وزارت بهداشت بریتانیا، تحرک دو سوم بچه های این کشور کافی نیست.

مهرداد یزدانی گزارش می دهد.