پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گامی نو در جهت درمان ناباروری

برای اولین بار پژوهشگران در ژاپن موفق شدند سلولهای بنیادی در جنین موش را به اسپرم های سالم موش بدل کنند. آزمایشی که اگر کامل شود شاید به درمان ناباروری در انسان کمک کند.

پارسا پیلتن، بی بی سی، گزارش می دهد