پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ذخيره‌سازی آب باران برای مصارف خانگی در برخی کشورها

آب، اين مايع حيات، در همه جا به وفور يافت نمی شود و منابع آب در بسياری کشورها محدود است. غير از تشويق برای کاهش مصرف و بهينه ساختن سيستم های توزيع، تلاش برای ذخيره سازی آب باران برای مصارف خانگی، راه حل جايگزينی است که بعضی کشورها از جمله استراليا، به آن روی آورده اند.

همايون خيری گزارش می دهد