پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روز جهانی 'اسکان بشر'؛ نگاهی به بازسازی دو شهر در شيلی و لبنان

شهرهای بسياری در اثر بلايای طبيعی و جنگ ويران شده‌اند. هميشه در زمان بازسازی، کشمکش اصلی اين بوده که آيا شهرهای ويران شده را باید بر اساس گذشته‌شان بازسازی کرد يا شهر را از نو ساخت. در روز جهانی «اسکان بشر»، همايون خيری نگاهی انداخته به بازسازی دو شهر در شيلی و لبنان است.