پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ماهواره‌های مکان‌یاب اروپایی، رقیب ماهواره‌های آمریکایی؟

اروپاییها دو ماهواره به فضا فرستاده اندتا بتوانند سیستم مکان یابی ماهواره ای راه اندازی کنند. قرار است سیستم گالیله با کمک روسها درفضا مستقر شود، سیستمی که باعث اختلافاتی بین آمریکا و اروپا شده بود.

علی قدیمی، بی بی سی، گزارش می دهد.