پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش دانشمندان برای حفظ مرجان‌ها از گزند تغییرات زیست محیطی

در استرالیا، دانشمندان برای نخستین بار تکه هایی از «دیواره بزرگ مرجانی» - از بزرگترین مجموعه صخره های مرجانی دنیا را منجمد کرده اند تا آنها را از گزند تغییرات زیست محیطی حفظ کنند. این گروه پژوهشی که در سیدنی فعالیت می کند، میلیاردها سلول مرجانی را منجمد کرده اند تا در آینده دوباره آنها را وارد طبیعت کنند.

دانکن کندی گزارش می‌دهد.