پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

موتسارت گوش کنید تا تصادف نکنید

نتیجه تحقیق تازه ای می گوید موسیقی روی نحوه رانندگی انسان تاثیر می گذارد، اگر موسیقی راک گوش بدهید با سرعت می روید و ممکن است تصادف کنید. اگر موتسارت گوش دهید، با آرامش رانندگی می کنید و خطر تصادف هم کم تر می شود. .

گراهام سچل، Graham Satchell، خبرنگار بی بی سی گزارش می دهد.