پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا "ذره خدا" وجود دارد؟

پژوهشگران می‌گویند نشانه‌هایی از وجود ذره هیگز معروف به ذره خدا مشاهده کرده‌اند. در کنفرانسی خبری که ساعتی پیش در مرکز تحقیقات فیزیک هسته‌ای اروپا - معروف به سرن - برگزار شد، گفته شد که هنوز شواهد کافی برای اعلام کشف این ذره وجود ندارد. به گفته فیزیکدانان، ذره هیگز اولین ذره‌ای است که پس از انفجار بزرگ یا بیگ‌بنگ در ابتدای شکل‌گیری جهان به وجود آمده است. احتمال وجود این ذره نیم قرن پیش مطرح شد؛ اما پیش از این، هیچ نشانه‌ای از وجود آن مشاهده نشده بود.