پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فقرایی که نان خور حیوانات دست‌آموزشان هستند

در پاکستان، فقر باعث شده تا انسان‌ها از حیوانات کمک بگیرند. برای عده ای از مردم ، آموزش حیوانات و حرکت های نمایشی تنها منبع درآمد است. اما فعالان حقوق حیوانات نگران بدرفتاری با حیوانات هستند.

هارون نجفی زاده گزارش می دهد.