احتمال پخش آنفولانزا توسط پدیده اقیانوسی لا نينا

پژوهشها نشان می دهد که ممکن است بین پدیده اقیانوسی لانينا که آبهای سرد اعماق را در شرق اقیانوس آرام به سطح می آورد، با شیوع آنفولانزا ارتباطی وجود داشته باشد.

پدیده لا نینا در قسمت مرکزی و شرق استوایی اقیانوس آرام اتفاق می افتد و در اثر آن آب دریا سردتر از حالت طبیعی می شود.

طبق این پژوهشها، در زمان وقوع لا نینا، پرندگان مهاجر، مسیر خود را تغییر می دهند و آنهایی که آنفولانزا دارند بیماری را به نقاط دیگر پخش می کنند.

چهار آنفولانزای حیوانی در دنیا در زمان وقوع لا نینا پخش شده است.

آنفولانزای اسپانیایی در سال ۱۹۱۸، آنفولانزای آسیایی در سال ۱۹۵۷، آنفولانزای هنگ کنگی در سال ۱۹۵۸ و آنفولانزای خوکی در سال ۲۰۰۹ از موارد اخیر هستند.

اما همه گیری آنفولانزا و یا هر نوع بیماری واگیردار دیگر در الزاما زمان همه لا نیناها اتفاق نمی افتد.