پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یافته‌های تازه: اعتیاد به تغییرات مغزی مربوط است

پژوهشگران بریتانیایی میگویند گرایش بعضی افراد به مواد اعتیاد آور، احتمالاً با تغییراتی غیرطبیعی در مغز آنها رابطه دارد. اما هنوز معلوم نشده مواد مخدر باعث تغییرات در مغز می شود، یا ویژگی های مادرزادی مغز افراد باعث گرایش آنها به مواد مخدر می شد. گزارش دیوید شوکمن.