رقصیدن برای سلامت 'مفید' است

تحقیقات جدید در اسکاتلند نشان می‌دهد رقصیدن، به تئاتر رفتن و کتاب خواندن می تواند "تاثیر مثبتی بر سلامتی" داشته باشد.

براساس این تحقیقات جدا از مسائل اقتصادی، درآمد و تحصیلات، مسائل فرهنگی می تواند تاثیر مثبتی بر سلامت افراد داشته باشند.

آمارها در این تحقیقات نشان می‌دهد افرادی که در ۱۲ ماه گذشته در یک مراسم فرهنگی شرکت کرده‌اند، وضعیت سلامتی بهتری نسبت به ۶۰ درصد از آنهایی دارند که هیچ حضوری در مراسم فرهنگی نداشتند.

کسانی که در خلق یک اثر فرهنگی در طول ۱۲ ماه گذشته شرکت کرده‌اند، ۳۸ درصد بیش از دیگران از وضعیت سلامتی بهتر برخوردارند و آنهایی که به موزه و یا کتابخانه می‌روند، ۲۰ درصد بیش از دیگران وضعیت سلامتی مناسبی دارند.

کسانی که به موزه رفته‌اند ۲۵ درصد بیش از دیگر افراد از وضعیت سلامت بهتری برخوردارند.

افرادی که می رقصند ۶۲ درصد و آنهایی که از کتاب خواندن لذت می برند ۳۳ درصد بیش از دیگران وضعیت سلامتی بهتری دارند.

فیونا هیس لپ، وزیر فرهنگ با اشاره به این گزارش می‌گوید: "از جوانی آغاز کنید و کودکان را نیز تشویق کنید که در فعالیت های فرهنگی نقش داشته باشند، این باعث می شود که از این اقدامات و تجربیات در دوران پیری نیز بهره مند شوید. به همین دلیل دولت برنامه‌های کتاب خوانی برای فرزندان و والدین را از هنگام تولد در برنامه‌هایش گنجانده است. همچنین ارکستر ملی نیز به خانواده‌ها در اسکاتلند کمک می کند که لذت موسیقی را به کودکانشان انتقال دهند."