میزان استرس خود را بسنجید

استرس و فشارهای روحی بخشی جدانشدنی از زندگی روزمره ماست، ولی اگر این فشارها در یک دوره زمانی طولانی در حد بالایی باشد، می تواند به سلامت روحی ما آسیب برساند.

با پاسخ دادن به چند پرسش که در زیر آمده، می توانید میزان استرس خود را بسنجید. این آزمون با همکاری "انجمن مشاوره و روان درمانی بریتانیا" تهیه شده است. روز ششم نوامبر در بریتانیا "روز ملی آگاهی رسانی درباره استرس" نام گرفته که هدف از آن کمک به تشخیص میزان استرس و کاهش آن است.

BBC - Error 404 : Not Found

Error 404 - Page not found

This might be because:

  • You have typed the web address incorrectly, or
  • the page you were looking for may have been moved, updated or deleted.

Please try the following options instead:

  • Use BBC search above to see if it's available elsewhere
  • Try one of the links at the top of the page

BBC © The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

نحوه نمره بندی گزینه های هر سئوال:

هرگز: صفر

تقریبا هرگز: ۱

گاهی اوقات: ۲

اغلب: ۳

بسیاری مواقع: ۴

نمره بندی کلی آزمون:

صفر تا ۱۶: با عوامل استرس آور خوب کنار می آیید

۱۷ تا ۲۴: بعضی از نشانه های استرس را دارید

۲۵ تا ۳۲: بسیاری از نشانه های استرس را دارید