پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اجلاس ورشو تلاشی دیگر از طرف جامعه جهانی بر جلوگیری از گرمایش

مذاکرات و چانه زنی ها مهمی امروز در لهستان بین دولتهای جهان بر سر خطرات تغییرات اقلیمی جریان دارد. اجلاس ورشو تلاشی دیگر از طرف جامعه جهانی بر جلوگیری از گرمایش زمین است اما اختلاف درباره مسئولیت کشورهای پیشرفته و رو به توسعه مثل همیشه مانعی جدی بر سر توافق است.

سیاوش اردلان گزارش می دهد