پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پارک ملی یوسه میتی آمریکا ۱۵۰ساله شد

پارک ملی یوسه میتی در رشته کوه های "سیه را"، در کالیفرنیا امسال ۱۵۰امین سالگرد قرار گرفتنش در فهرست مناطق حافظت شده را جشن گرفت. پارکی که از مهم ترین بدعت گذاران در پیدایش مفهوم پارک های ملی در آمریکا و جهان بود. سینا علی نژاد سری به این پارک زده است.