پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خطری جدی باکتری های مقاوم برای آینده بشر

نتیجه یک تحقیق نشان می دهد که باکتری های مقاوم در برابر دارو برای آینده بشر خطری جدی است. پیش بینی می شود که باکتری های مقام تا سال ۲۰۵۰ باعث مرگ بیش از ده میلیون نفر در سال شوند.

مهین شفایی گزارش می دهد