پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آخرین روز نشست جهانی تغییرات اقلیمی

نشست جهانی تغییرات اقلیمی در لیمای پرو وارد آخرین روز شده است. در دو هفته گذشته، کشورها تلاش کرده اند تا پیش نویس توافقی را تهیه کنند که پایه و اساس اجلاس سال آینده در پاریس قرار بگیرد. اما اختلافهای عمیقی باقیمانده. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، دقیقه نود به آنجا رفت و گفت اگر کاری انجام ندهیم، نسل های آینده ما را نخواهند بخشید. مجید خیام دار گزارش می دهد.