پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بیشتر سرطانها نتیجه بداقبالی است

بیشتر سرطانها نتیجه بداقبالی است. این حاصل تحقیق گروهی از دانشمندان در آمریکاست. آنها می گویند دوسوم سرطانها قابل پیشگیری نیست. در عین حال، آنها می گویند شیوه بد زندگی می تواند عامل موثری در ابتلا به سرطان باشد. نعیمه نامجو جزئیات این تحقیق را توضیح می دهد.