پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گمانه زنی های جدید در مورد قدمت تهران؛ به دنبال کشف اسکلتی متعلق به هزاره پنجم پیش از میلاد

در ایران، اسکلت انسانی متعلق به هزاره پنجم پیش از میلاد در جنوب بازار تهران کشف شده. کشفی که به گفته باستان شناسان قدمت سکونت در تهران را بسیار بیشتر از آن کرده که پیش از این انتظار می رفت. باران عباسی از این یافته جدید می گوید.