پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

طراحی دروغ سنج مخصوص ترک زبانان در استانبول

چه فارس زبان و چه ترک زبان، چه از اهالی خاورمیانه یا این که ساکن اروپا یا آمریکا، مردم در همه زبان و کشوری گاهی دروغ می گویند. گاه برای فریب دیگران و گاه برای راه افتادن کارشان. محققان در ترکیه می گویند تلقی فرهنگ های مختلف از دروغ گویی می تواند متفاوت باشد و این تفاوت حتی روی عملکرد دستگاه های دروغ سنج تأثیری منفی دارد. آنها دروغ سنجی ملی را برای کاربرد در ترکیه طراحی کرده اند. خشایار جنیدی گزارش می دهد.